Your browser does not support JavaScript!
南投縣國姓鄉長福國民小學
山林中的卓越特色小學.....98年教育部教學卓越「銀質獎」、102年度教育部教學卓越「佳作」、104年度教育部教學卓越「金質獎」
 
 
 
 
 
 
 
 
中華電信優惠方案 [ 2018-08-30 ]
 
 
107學年度領域課程 [ 2018-08-29 ]
 
 
 
 
 
 
 
2018年繪本義賣 [ 2018-06-08 ]
107年度學童自製繪本義賣
收入由華人磐石協會轉贊助尼泊爾照亮生命小學
《「蝶」倒.「蛹」敢.「蟲」生》每本100元